Home » Zelfregulerend leren: een onderzoek naar de verbanden tussen kennis, overtuigingen en implementatie van leraren op verschillende onderwijsniveaus

Zelfregulerend leren: een onderzoek naar de verbanden tussen kennis, overtuigingen en implementatie van leraren op verschillende onderwijsniveaus

Lies Backers

Zelfregulerend leren: een onderzoek naar de verbanden tussen kennis, overtuigingen en implementatie van leraren op verschillende onderwijsniveaus

In haar eerste wetenschappelijke artikel gaat Lies Backers samen met Fien De Smedt en Hilde Van Keer op zoek naar de relaties tussen de professionele competenties van leraren met betrekking tot de implementatie van zelfregulerend leren (ZRL) en hun ZRL-implementatie in de klaspraktijk. 

 

Meer specifiek wordt er nagegaan welke verbanden er zijn tussen hun inhoudelijke en didactische kennis over ZRL, hun overtuigingen consistent en inconsistent met ZRL-theorieën, hun self-efficacy overtuigingen en hun ZRL-implementatie in de klaspraktijk. Daarnaast wordt er in het artikel onderzocht of deze relaties anders zijn voor leraren uit het basisonderwijs enerzijds en voor leraren uit het secundair onderwijs anderzijds.

 

Enkele belangrijke resultaten uit de studie:

  • Overtuigingen consistent met ZRL-theorieën zijn positief gerelateerd aan de kennis en self-efficacy overtuigingen van leraren. Dit wil zeggen dat leraren die het eens zijn met consistente of helpende overtuigingen zoals “Wanneer leerlingen leren hoe ze kunnen leren, verhogen de leerprestaties van de leerlingen”, meer didactische kennis over ZRL hebben alsook zich bekwamer voelen om op ZRL in te zetten in hun klaspraktijk.
  • Overtuigingen inconsistent met ZRL-theorie zijn negatief gerelateerd aan de kennis van leraren over ZRL. Dit betekent dat leraren die akkoord gaan met inconsistente of hinderende overtuigingen zoals “Je hebt geen leerstrategieën nodig om een goed begrip te ontwikkelen”, minder inhoudelijke en didactische kennis hebben over ZRL.
  • Self-efficacy overtuigingen van leraren zijn positief gerelateerd aan de implementatie van ZRL in de klaspraktijk. Dit resultaat betekent dat leraren die zich bekwaam voelen om in te zetten op ZRL, hier ook meer op inzetten in hun klaspraktijk.
  • Er zijn geen significante verschillen gevonden in de relaties tussen de professionele lerarencompetenties en ZRL-implementatie over beide onderwijsniveaus heen. Dit betekent dat professionaliseringsinitiatieven zowel in het basis- als secundair onderwijs aan dezelfde cruciale factoren aandacht moeten besteden zoals de self-efficacy overtuigingen van leraren en hun overtuigingen die consistent en inconsistent zijn met ZRL-theorieën.

Wie graag het volledige wetenschappelijk artikel leest, vindt dit hier terug.